Regulamin

1
WPROWADZENIE

 1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://gastro-box.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma Livefit sp. z o.o. ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, NIP 7543352190, KRS 0000984642, REGON 522678560, adres e-mail: livefit.kontakt@op.pl
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

2
Definicje

 1. Sprzedawca –Sprzedawca Livefit sp. z o.o. ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, NIP 7543352190, KRS 0000984642, REGON 522678560, adres e-mail: livefit.kontakt@op.pl jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 2. Produkt, Dieta – Zestaw od 3 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności od 1200 do 3600 kcal przy zestawie 5 posiłków. Diety specjalistyczne takie jak post warzywno-owocowy ok 600-700kcal, dieta o niskim indeksie glikemicznym oraz dieta ketogeniczna dostarczane klientowi w wybranym terminie pod wskazany adres.
 3. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.gastro-box.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie.
 9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 12. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce https://gastro-box.pl/dostawa/ dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
 13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne danych osobowych klienta tylko w celu realizacji złożonego przez klienta zamówienia. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:
  • Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach.
  • Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu,
  • informowanie o aktualnych ofertach i promocjach
  • Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu,
  • informowanie o aktualnych ofertach i promocjach
  • Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę.
 4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://gastro-box.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego w zakładce: https://gastro-box.pl/cennik/
  podane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

4
Zamówienie Produktu

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce https://gastro-box.pl/diety/
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu
 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
  • telefonicznie pod numerem +48 533 897 099
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
  • drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę dostępnym pod adresem www.gastro-box.pl drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, za pośrednictwem przeglądarki cateringów dietetyczny www.dietly.pl
 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant diety, ilość posiłków oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni w które Produkt ma być dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane adresowe do dostawy
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym terminie dostawy Produktu.
 7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w określonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 8. Klient ma prawo do zamówienia maksymalnie dwóch Produktów jako zestaw testowy. Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu według aktualnego cennika.

5
Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu

 1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia na ok 48 godzin przed planowaną dostawą.
 2. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
  • Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta:  biuro@gastro-box.pl potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, nr zamówienia) w przypadku płatności przelewem.
  • Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych
 3. Zmian w adresie dostaw i zamówionych planów należy dokonywać maksymalnie do godziny 6:00 rano dnia poprzedzającego dostawę.
 4. Dostawy w miastach są realizowane w godzinach 1:00-8:00 nad ranem.
 5. Ustalenie konkretnych godzin dostawy jest niemożliwe ze względu na codziennie zmieniające się trasy oraz ich długość w kilometrach.
 6. Godziny dostaw w miejscowościach pobocznych i wsiach mogą być inne niż założone.
 7. O potrzebie wcześniejszej godziny dostawy należy poinformować sprzedawcę, a sprzedawca musi sprawdzić czy wcześniejsza godzina dostawy jest możliwa do realizacji w danym obszarze.
 8. Sprzedawca ma prawo odmowy dostawy we wcześniejszych godzinach dostawy jeżeli może to zaburzyć ciąg dostaw regularnych.
 9. Sprzedawca ma prawo odmówić zmian adresów dostaw jeżeli zmiana zaburza system dostaw zamówień do klientów lub nowy adres znajduję się poza obszarem dostaw.
 10. Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
  • złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  • bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  • braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  • rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy: https://gastro-box.pl jest wliczony w cenę produktu określonego w cenniku dostępnym na stronie serwisu internetowego. W przypadku realizacji zamówień poza wymienianymi strefami dowozu może być doliczona opłata dodatkowa. Sprzedawca ma również prawo do odmowy realizacji zamówienia pod adres znajdujący się poza wymienioną strefą dostaw.
 2. Sprzedawca nie realizuje dostaw pod adres którego niema w systemie zamówień. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 4. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem. Informacja ta powinna dotrzeć do sprzedawcy do godziny 3:00 nad ranem w przeddzień planowanej dostawy. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy. W trakcie trwania produkcji niema już możliwości rezygnacji z dostawy z dnia na który ta produkcja jest wykonywana.
 5. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Sprzedawca nie realizuje wykluczeni poszczególnych produktów z diety i w przypadku kiedy klient nalega na wykluczenie produktu, sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 6. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 12 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 7. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach wyznaczonych do prawidłowej realizacji zamówienia, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia. W szczególności w sytuacji kiedy klient nieudostępni w sposób prawidłowy miejsca dostawy, np. poda nieprawidłowy kod domofonu, domofon ma awarie i kurier nie może dostać si ę do klatki a klient nie odbiera telefonu. Niema tutaj znaczenia godzina podjęcia próby połączenia telefonicznego w celu skutecznego doręczenia paczki.
 8. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnią lub opóźnią dostawę Produktu, Klient nie zachowuje możliwości dochodzenia zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi, a w szczególności w zimie gdzie duże opady śniegu, oblodzone drogi mogą całkowicie uniemożliwić dojazd do adresata paczki. Utrudnieniami w ruchu drogowym. Nie jest możliwe również dochodzenie odszkodowania w takich przypadkach.
 9. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się z Umowy.
  Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest potwierdzane zdjęciem z dnia dostawy miejsca dostawy wraz z paczką.
 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy pomniejszony o kwoty prowizyjne sprzedawcy pobrane przez zewnętrzne systemy wspomagające proces sprzedaży takie jakie przeglądarka dietly oraz integrator płatności internetowych. Klient zobowiązany jest wówczas do wypełnienia formularza zwrotu gotówki który przesyła sprzedawca na kwestię wystąpienia okoliczności. Formularz należy wypełnić, podpisać i odesłać z powrotem  na adres mailowy kontakt@gastro-box.pl
 2. Czasem rozwiązania umowy uznaję się 48 godzin od czasu zgłoszenia sprzedawcy rozwiązanie umowy.
 3. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny, droższy produkt, klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu zgodnie z cennikiem produktów. Zmiana zostanie uwzględniona w terminie 48 godzin od czasu zgłoszenia i wprowadzenia zmiany.

6
Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank o numerze:
   PL13114017880000472883001001
  • przelew online za pośrednictwem systemu Tpay
  • niema możliwości rozliczenia gotówkowego ze sprzedawcą
 2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia zamówienia i na 48 godzin przed planowanym terminem pierwszej dostawy. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

7
Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny za wyjątkiem sytuacji na podstawi art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w której mowa o tym, że sprzedawca może odmówić klientowi odstąpienie od umowy.
 2.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zwrot kosztów nastąpi w ciągu 14 dni (na to samo konto, bądź inne, wskazane przez kupującego)

8
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Reklamacje należy składać drogą mailowa na adres: kontakt@gastro-box.pl . Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji wysłanych smsem lub za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook i Instagram bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie sprzedawcy.
 2. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana, a sprzedawca zobowiązuje się reagować i rozpatrywać takie reklamacje natychmiast uwzględniając czas potrzebny na lokalizację danej dostawy/paczki.
 3. Wszystkie inne reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Brak jednostkowej realizacji dostawy spowodowanej przyczynami niezależnymi od sprzedawcy co ma wyjaśnić ustalenie przyczyny braku dostawy nie obliguje do roszczeń reklamacyjnych całego zamówienia i tym samym sprzedawca nie przyjmuje reklamacji na rezygnację z reszty zamówienia której powodem jest j.w.
 5. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  • Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy zamówienia, ID klienta lub zamówienia oraz adres poczty elektronicznej).
  • Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji
 6. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

9
Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. osobowych, czy kontaktowych), braku podania górnej granicy godzin dostawy jeżeli dostawa ma być zrealizowana wcześniej niż do 8:00 rano lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

10
Prawa Konsumenta

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

11
Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu

12
Prawa Autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13
Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 lipiec 2023 roku.